Có 1 kết quả:

hấp âm

1/1

hấp âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hút âm thanh