Có 1 kết quả:

xuy đại yên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hút thuốc phiện.