Có 1 kết quả:

xuy phất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gió thổi phe phẩy.
2. Tỉ dụ xưng tụng, khen ngợi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió thổi phe phẩy qua lại.

Một số bài thơ có sử dụng