Có 1 kết quả:

xuy ngưu

1/1

xuy ngưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khoe khoang, khoác lác