Có 1 kết quả:

ngô quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua của ta. Bài Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái có câu: » Cho nên đây phải hoạ vần Chiến tụng nguyện ngô quân đem lại nếp hoàng đồ «.

Một số bài thơ có sử dụng