Có 1 kết quả:

trình báo

1/1

trình báo

giản thể

Từ điển phổ thông

trình báo, báo cáo, tường trình