Có 1 kết quả:

trình văn

1/1

trình văn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kiến nghị, đơn thỉnh cầu