Có 1 kết quả:

trình hiện

1/1

trình hiện

giản thể

Từ điển phổ thông

xuất hiện, có mặt, hiện diện