Có 1 kết quả:

trình đệ

1/1

trình đệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đệ trình, nộp