Có 1 kết quả:

trình duyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đưa cho để xem xét, phê chuẩn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lên đẻ người trên coi qua.