Có 1 kết quả:

trình diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tới gặp mặt, thường dùng với nghĩa tuân theo mệnh lệnh hoặc có tính cách cần thiết, bó buộc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới gặp để người trên thấy mặt.