Có 1 kết quả:

cáo lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mệnh lệnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mệnh lệnh của chính quyền, nói rõ cho dân biết.