Có 1 kết quả:

cáo thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thưa với cha mẹ để xin cưới vợ.