Có 1 kết quả:

cáo cùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Báo cho biết là đã phá sản, hết tiền của.