Có 1 kết quả:

cáo cận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc, làm quan ở xa, xin được đổi về gần nhà.