Có 1 kết quả:

chu vi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đường vòng quanh một hình.
2. Chung quanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng quanh. Một vòng xung quanh.

Một số bài thơ có sử dụng