Có 1 kết quả:

chu dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên bộ sách cổ của Trung Hoa, do “Phục Hi” 伏羲 chế ra các quẻ, “Chu Văn Vương” 周文王 soạn “Hệ Từ” 繫辭, “Khổng Tử” 孔子 viết phần “Thập Dực” 十翼. Nội dung khảo sát sự biến hóa tự nhiên, thiên văn khí tượng. Các bậc đế vương thời cổ dùng trong việc chính trị, bói toán. Tới Khổng Tử trở thành sách triết học cơ bản của nhà Nho. Sách này còn có tên là “Dịch Kinh” 易經 hay “Hi Kinh” 羲經.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên bộ sách triết học cổ nhất của Trung Hoa do Chu Văn Vương, rồi Chu Công Đán, rồi Khổng Tử soạn thành, còn gọi là Kinh Dịch, một trong Ngũ Kinh.

Một số bài thơ có sử dụng