Có 1 kết quả:

chu mục vương

1/1

chu mục vương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Chu Mục Vương, một ông vua đời nhà Chu của Trung Quốc