Có 1 kết quả:

chu cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cấp giúp, cứu trợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho tiền bạc đầy đủ, tới nơi tới chốn để sống.

Một số bài thơ có sử dụng