Có 1 kết quả:

hô khiếu

1/1

hô khiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

la hét, reo hò, kêu la