Có 1 kết quả:

hô dụ

1/1

hô dụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảo ai làm gì, yêu cầu