Có 1 kết quả:

hô hoán

1/1

hô hoán

giản thể

Từ điển phổ thông

hô hoán, kêu gọi