Có 1 kết quả:

hô hảm

1/1

hô hảm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hô to, kêu to (khẩu hiệu)