Có 1 kết quả:

mệnh mạch

1/1

mệnh mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

đường số mệnh trên bàn tay

Một số bài thơ có sử dụng