Có 1 kết quả:

mệnh đề

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ra đề mục khảo thí hoặc cho người làm văn.
2. Câu nói biểu đạt một phán đoán (luận lí học).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói, câu nói đủ ý. » Mệnh đề truyền lấy tiên hoa vội vàng « ( Hoa Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng