Có 1 kết quả:

hoà thiện

1/1

hoà thiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tốt bụng, hiền hậu