Có 1 kết quả:

hoà giải

1/1

hoà giải

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoà giải, giảng hoà