Có 1 kết quả:

cữu lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tội lỗi, tai họa. ◇Tam quốc chí 三國志: “Thị dĩ hiền nhân quân tử, thâm đồ viễn lự, úy bỉ cữu lệ, siêu nhiên cao cử” 是以賢人君子, 深圖遠慮, 畏彼咎戾, 超然高舉 (Thục thư 蜀書, khích Khánh truyện 郤正傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tội lỗi — Tai hoạ ngang trái.