Có 1 kết quả:

cữu vô sở quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có tội thì không đổ cho ai được.