Có 1 kết quả:

ca ky

1/1

ca ky

phồn thể

Từ điển phổ thông

vải ca-ki