Có 1 kết quả:

già ly

1/1

già ly

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

món ca-ri (thực phẩm)