Có 1 kết quả:

sá xoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai tay chà vào nhau, ý xun xoe.