Có 1 kết quả:

tư tuân

1/1

tư tuân

phồn thể

Từ điển phổ thông

cố vấn, tư vấn

Một số bài thơ có sử dụng