Có 1 kết quả:

tư tuân

1/1

tư tuân

giản thể

Từ điển phổ thông

cố vấn, tư vấn