Có 1 kết quả:

yến hạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuốt xuống.