Có 1 kết quả:

y y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng gà.
2. Tiếng lợn kêu. ◇Triều Bổ Chi 晁補之: “Thỉ mẫu tòng đồn nhi, Thỉ đề đồn y y” 豕母從豚兒, 豕啼豚咿咿 (Đậu diệp hoàng 荳葉黃) Heo mẹ theo heo con, Heo nái kêu heo con ủn ỉn.
3. Tiếng côn trùng. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Thảo thương thương hề nhân tịch tịch, Thụ sắc sắc hề trùng y y” 草蒼蒼兮人寂寂, 樹槭槭兮蟲咿咿 (Thu thanh phú 秋聲賦) Cỏ xanh xanh hề người lặng lẽ, Cây xào xạc hề côn trùng râm ran.
4. Tiếng xót xa bùi ngùi. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Mẫu thả tử, kì minh y y” 母且死, 其鳴咿咿 (Miêu tương nhũ 貓相乳) Mẹ sắp chết, nó kêu thương xót.
5. Cảnh tượng thê lương. ◇Lục Quy Mông 陸龜蒙: “Thanh quang tiễu bất động, Vạn tượng hàn y y” 清光悄不動, 萬象寒咿咿 (Minh nguyệt loan 明月灣) Sáng trong im bất động, Cảnh vật lạnh thê lương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gà gáy — Tiếng lợn kêu.

Một số bài thơ có sử dụng