Có 1 kết quả:

ai động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy buồn rầu trong dạ, trước sự việc mà thấy lòng buồn.