Có 1 kết quả:

ai cập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quốc gia thuộc Phi Châu, thủ đô là “Khai La” 開羅 Cairo (Arab Republic of Egypt).