Có 1 kết quả:

ai điếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viếng người chết. ◇Chu Lễ 周禮: “Nhược quốc hữu họa tai, tắc lệnh ai điếu chi” 若國有禍災, 則令哀弔之 (Thu quan 秋官, Tiểu hành nhân 小行人).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viếng thăm người chết.

Một số bài thơ có sử dụng