Có 1 kết quả:

ai liên

1/1

ai liên

giản thể

Từ điển phổ thông

thương hại, thương xót