Có 1 kết quả:

ai đỗng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu đau đớn. Cũng như Ai thống.