Có 1 kết quả:

ai sầu

1/1

ai sầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

buồn rầu, âu sầu

Một số bài thơ có sử dụng