Có 1 kết quả:

ai cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy buồn rầu thương xót trong lòng.