Có 2 kết quả:

ai liênai lân

1/2

ai liên

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương hại, thương xót

Từ điển trích dẫn

1. Thương xót. ◇Sử Kí 史記: “Thành kiến bệ hạ ưu lao thiên hạ, ai liên bách tính dĩ tự vong” 誠見陛下憂勞天下, 哀憐百姓以自忘 (Tam vương thế gia 三王世家) Thật là thấy bệ hạ lo nhọc vì thiên hạ, thương xót trăm họ mà quên thân mình.

Một số bài thơ có sử dụng

ai lân

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu thương xót.

Một số bài thơ có sử dụng