Có 1 kết quả:

ai chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thôi khóc, lời xướng trong buổi tế người chết.