Có 1 kết quả:

ai cầu

1/1

ai cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nài xin, khẩn nài