Có 1 kết quả:

ai giang đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bài thơ của Đỗ Phủ, đời Đường.