Có 1 kết quả:

ai khấp

1/1

ai khấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

than khóc, than vãn

Từ điển trích dẫn

1. Khóc lóc bi thương. ◇Tam quốc chí 三國志: “Giả Sinh ai khấp” 賈生哀泣 (Lục Tốn truyện 陸遜傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu khóc sùi sụi.

Một số bài thơ có sử dụng