Có 1 kết quả:

ai từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời lẽ buồn rầu, chỉ bài điếu văn, bài văn tế.