Có 1 kết quả:

ai minh

1/1

ai minh

giản thể

Từ điển phổ thông

khóc than